Regulamin JOT

      Regulamin Jednostki Operacyjno-Technicznej.

 

jot

 

I. Cele i zadania

1. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, w ramach której działa Jednostka Operacyjno – Techniczna.
2. Zadaniem Jednostki Operacyjno – Technicznej jest podejmowanie działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru, klęsk żywiołowych, katastrof, czy innych zagrożeń.
3. Koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina. Ponadto, gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków osp oraz ubezpieczenia ich w instytucji ubezpieczeniowej.
4. Samorząd oraz budżet państwa zabezpieczają środki finansowe niezbędne do zapewnienia gotowości operacyjnej.

II. Organizacja wewnętrzna

1. Siedzibą jednostki OSP jest jej strażnica usytuowana na terenie Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina ” sp. z o.o. w Jaworzynie Śl., ul. Wolności 4.
2. Jednostka działa w ramach struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
3. Terenem działania jednostki jest teren gminy, teren powiatu świdnickiego oraz obszar ustalony między burmistrzami sąsiednich gmin, w porozumieniu z Komendantem Powiatowym PSP w Świdnicy.
4. Jednostka stanowi odwód operacyjny Dolnośląskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej i wchodzi w skład Piętnastej Kompanii Gaśniczej Dolnośląskiej Brygady Odwodowej (łącznie z OSP Nowice). Dowódcą plutonu jest dowódca zastępu OSP Jaworzyna Śl.
5. Jako jednostka tworząca odwód operacyjny OSP może być dysponowana do działań ratowniczych poza terenem własnego działania.
6. Jednostką kieruje naczelnik OSP, a w razie jego nieobecności dowódca sekcji lub dowódca zastępu.
7. Członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej są członkowie OSP powołani w jej skład na wniosek naczelnika OSP.
8. Wyposażenie w sprzęt: pojazdy pożarnicze, sprzęt gaśniczy, sprzęt ratowniczy określa załącznik nr 1.
9. Uzbrojenie osobiste strażaka- ratownika, które służy do ochrony osobistej w czasie akcji ratowniczej określa załącznik nr 2.

III. Zakres działania

Do podstawowych zadań jednostki operacyjno- technicznej należy:
1. udział w działaniach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, innych klęsk, katastrof komunikacyjnych i budowlanych oraz innych zagrożeń miejscowych
2. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze
3. rozpoznawanie zagrożeń
4. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi
5. prowadzenie szkoleń doskonalących

IV. Zakres obowiązków

1. Do obowiązków naczelnika OSP należy:
a) kierowanie jednostką operacyjno – techniczną w formie rozkazów i poleceń
b) bieżące kontrolowanie ważności badań lekarskich strażaków powołanych w skład jednostki operacyjno- technicznej
c) meldowanie do PA o każdym wyjeździe ze strażnicy
d) dysponowanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji OSP
e) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym odcinku działania
f) po zakończeniu działania ratowniczego ( którym dowodził) – przekazanie terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem właścicielowi ( zarządcy, użytkownikowi) lub w przypadku braku takiego i niemożliwości w ustaleniu go – przedstawicielowi policji bądź przedstawicielowi samorządu terytorialnego
g) sporządzenie dokumentacji zdarzenia w przypadku prowadzenia działań ratowniczych, w których nie uczestniczyły jednostki organizacyjne PSP
h) niezwłoczne zameldowanie do PA o powstałych wypadkach przy wykonywaniu działań ratowniczych
i) przekazanie dokumentacji do PA
j) nadzorowanie eksploatacji i konserwacji sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi i DTR
k) sporządzanie planu szkolenia członków OSP prowadzonych we własnym zakresie
l) zgłaszanie zarządowi OSP potrzeb w zakresie szkoleń członków JOT
m) organizowanie szkoleń doskonalących
n) utrzymanie właściwej dyscypliny organizacyjnej
o) wnioskowanie do zarządu OSP w sprawach:
– stanu ochrony p.poż. na obszarze chronionym
– wyposażenia jednostki w sprzęt, umundurowanie i inne środki techniczne mające wpływ na skuteczność działań ratowniczych
– wyróżnień i kar dla strażaków jednostki operacyjno – technicznej
p) dokumentowanie działalności jednostki w książce naczelnika OSP.

2. Do obowiązków dowódcy roty należy:
a) wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP
b) dowodzenie rotą
c) w przypadku nieobecności naczelnika OSP – przejmuje jego obowiązki zapisane w pkt 1 c – i oraz
d) przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno – technicznej oraz nadzorowanie przepisów bhp przez podwładnych.

3. Do obowiązków dowódcy zastępu należy:
a) wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP
b) dowodzenie zastępem
c) podczas nieobecności naczelnika OSP przejmuje jego obowiązki zapisane w pkt 1 c – i oraz
d) przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno – technicznej

4. Do obowiązków członków OSP będących członkami Jednostki Operacyjno – Technicznej w Jaworzynie Śl. należy:
1. niezwłoczne stawienie się do remizy po usłyszeniu alarmu ogłoszonego przy użyciu syreny alarmowej lub za pomocą innych środków lub po powzięciu informacji o alarmie
2. wykonywanie rozkazów i poleceń:
– naczelnika OSP
– dowódcy roty
– dowódcy zastępu
– innego strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP
– kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla
3. przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania czynności członka jednostki operacyjno – technicznej
4. udział w działaniu ratowniczym na rozkaz lub polecenie naczelnika OSP, dowódcy roty, dowódcy zastępu lub strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP
5. czyszczenie i konserwacja sprzętu p.poż. i środków transportu po każdym jego użyciu
6. właściwe użytkowanie i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą
7. udział w szkoleniach i ćwiczeniach w zakresie wykonywania obowiązków członka jednostki operacyjno – technicznej
8. poddawanie się obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim
9. rzetelne i nienaganne wykonywanie powierzonych obowiązków
10.przestrzeganie statutu OSP i obowiązujących regulaminów

5. Do obowiązków kierowcy należy:
1. kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z posiadanym uprawnieniem
2. podczas jazdy:
– alarmowej do działań ratowniczych włączyć jednocześnie dźwiękowe i świetlne sygnały alarmowe
– zachować szczególną ostrożność
– prowadzić pojazd z prędkością bezpieczną
– w razie udziału w wypadku lub kolizji drogowej natychmiast powiadomić o tym fakcie PA
3. wykonywanie rozkazów i poleceń:
– naczelnika OSP
– dowódcy roty
– dowódcy zastępu
– innego strażaka wyznaczonego przez naczelnika OSP
– kierującego działaniem ratowniczym wyższego szczebla
4. po powrocie do remizy doprowadzić pojazd i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu samochodu do stanu jak przed wyjazdem (wyczyszczony, zakonserwowany)

V. Wymagania stawiane członkom jednostki operacyjno – technicznej

1. Wiek : 18 do 45 lat
2. Cechy strażaka ratownika:
– zdolność podejmowania szybkich decyzji
– opanowanie w sytuacjach zagrożenia
– zdolność do kierowania zespołami ludzkimi
– zdolność wydawania poleceń
3. Wymagania zdrowotne członka jednostki operacyjno – technicznej:
– wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania obowiązków członka jednostki operacyjno – technicznej
4. Wyszkolenie:
– udział członka jednostki operacyjno – technicznej w szkoleniu, ćwiczeniach i działaniu ratowniczym może mieć miejsce jedynie pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
– szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna
– szkolenie członków OSP jest prowadzone w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP
– program szkolenia członków OSP obejmuje szkolenie:
ˇ szeregowców – 80 godzin
ˇ operatorów sprzętu – 40 godzin
ˇ dowódców – 40 godzin
ˇ naczelników – 24 godziny
5. Norma wyszkolenia strażaka – ratownika i osób funkcyjnych jednostki operacyjno – technicznej
a) członkowie jednostki operacyjno – technicznej ( wszyscy) – szkolenie podstawowe bhp
b) strażak ratownik – szkolenie szeregowców
c) ratownik medyczny – szkolenie ratowników przedmedycznych
d) dowódca sekcji – szkolenie dowódców
e) dowódca zastępu – szkolenie dowódców
f) naczelnik – szkolenie naczelników

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.