Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śląskiej.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śl. jest nierozerwalnie powiązana z Zakładem Porcelany Stołowej i Zawodową Strażą Pożarną przy ZPS „Karolina”. Jest jej bezpośrednią kontynuatorką. Początki pożarnictwa w Jaworzynie Śl. to właśnie Zawodowa Straż Pożarna działająca w Zakładzie Porcelany Stołowej „Karolina”. Powstała ona wkrótce po II wojnie światowej, najprawdopodobniej w roku 1947 ( lub przełom 1946/1947).

dyplom
Ochotnicza Straż Pożarna powstała również przy Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina”, prawdopodobnie w latach 1959-1960, chociaż w dokumentacji OSP znajduje się dyplom ZOSP Okręgu Wojewódzkiego z 21.05.1972r., za 25 – letnią działalność jednostki. Początkowo, działalność Ochotniczej Straży Pożarnej ograniczała się do działań profilaktycznych na poszczególnych wydziałach i uzupełniała swoimi siłami stan sekcji bojowej straży zawodowej. Pełniła funkcję raczej pogotowia pożarowego na poszczególnych działach zakładu.
W 1965r. likwidacji uległa Zawodowa Straż Pożarna w „Karolinie”. Działalność profilaktyczną jak i operacyjną przejęła OSP. Pierwsi członkowie ochotnicy nie byli jednak nowicjuszami. Były to osoby zrzeszone w terenowych osp w swoich miejscach zamieszkania. Jednoczyli się podejmując pracę w „Karolinie”. W tym okresie ( lata 60 – te) stan liczebny jednostki to 16 członków. W okresie swojej początkowej działalności, OSP kilkakrotnie wykazała się zdolnością szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożeń, zarówno w samej „Karolinie” jak i na terenie miasta Jaworzyna Śl. W tym czasie dość mocno się rozwijała. W latach 70-tych OSP liczyła już 30 członków czynnych. W latach następnych stan liczebny członków nie ulegał zmianie, z tą jednak różnicą, że czynnych członków było 24., natomiast pozostali -seniorzy, byli członkami honorowymi.

 

remiza

Archiwalna fotografia przedstawia remizę jaworzyńskiej straży zawodowej. Po wojnie mieściła się ona w budynku zajmowanym do niedawna przez bar „Pod Filarem”. Zdjęcie pochodzi z roku 1947. Pierwszym komendantem został dh Furman, który sprawował władzę do 1953 roku. Kolejnym komendantem został dh Ciuśniak, który pełnił tę funkcję do roku 1960. Za jego kadencji – w 1955r. powstała orkiestra dęta.

orkiestra

Poniższe zdjęcie przedstawia, jaka prężna była działalność straży, a wokół niej gromadziło się życie kulturalne społeczeństwa jaworzyńskiego. Orkiestra została rozwiązana w 1975r., a sprzęt będący na jej wyposażeniu trafił do Cierni. Na zdjęciu (od góry czwarty od prawej) stoi dh Julian Kurek, który w orkiestrze grał na bębnie. W działalności jaworzyńskiej straży Julian Kurek również odgrywał bardzo ważną rolę jako osoba odpowiedzialna za sprawne alarmowanie strażaków. Mało kto wie, iż strażacy byli wówczas powiadamiani o akcji bojowej przez dh Kurka, który alarmował o pożarze jeżdżąc na rowerze. Za tę funkcję Julian Kurek otrzymał w 1977 dyplom. W 1979 roku władze jednostki przeprowadziły szkolenie pożarnicze podstawowe I stopnia strażaka ochotnika. Szkolenie przeszli wszyscy członkowie OSP. W szkoleniu uczestniczyli również druhowie jednostek OSP PKP oraz Gorzelni Przemysłowej w Jaworzynie Sl., a także strażacy pogotowia OSP Składnicy Harcerskiej ( dużego zakładu pracy w Jaworzynie Sl.). W tym okresie wykorzystano również wszystkie możliwości szkoleniowe ( przydziały) w szkoleniach dla stanowisk funkcyjnych organizowanych przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej.
W zakresie działań operacyjnych i gotowości bojowej OSP, jednostka typu S1 i RM1 niejednokrotnie dawała wyraz swej sprawności i należytego przygotowania. Poniżej przedstawiamy kilka działań ratowniczych przeprowadzonych przez jaworzyńskich ochotników, a wynotowanych z rejestru statystyki pożarów:

21 grudnia 1965r. o godz. 3:30 powstał pożar w budynku nr 21 na terenie zakładu. ( hala pieców okresowych). Przyczyną powstania pożaru było pęknięcie komina w miejscu przejścia przez strop (II p.) konstrukcji drewnianej. Pożar zauważył pracownik szlamowni – Wołowski Stanisław, który zaalarmował straż pożarną. Strażacy zużyli 6 gaśnic pianowych. Po zerwaniu kilkunastu desek podłogowych, przy wykorzystaniu już hydronetek wodnych – ugasili pożar w zarodku.

10 września 1968r. o godz. 11:15 powstał pożar w budynku nr 23 na terenie zakładu. Mieścił się tam dział zdobienia porcelany. W pomieszczeniu kwasiarni, mieszczącym się na III p. budynku, a znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk natryskowego zdobienia porcelany oraz stanowisk czyszczarskich, na których używane są materiały łatwo zapalne- po zauważeniu powstania pożaru, załoga zaalarmowała straż pożarną, która w przeciągu 5 minut ( łącznie z przybyciem) zlikwidowała pożar przy użyciu jednego prądu wody z hydrantu wewnętrznego oraz jednego wozu pożarniczego. Straty popożarowe oszacowano na 980 zł. Przyczyną powstania pożaru było „wykipienie się” gotującej się kalafonii z terpentyną na kuchence elektrycznej.

Podobnych zdarzeń – o mniejszym stopniu zagrożenia, w okresie 1965 – 1973, bez wymienionych wyżej, jednostka zlikwidowała na terenie zakładu jeszcze 8. Nie powodowały one większych strat materialnych.
W tym czasie jednostka brała udział w działaniach ratowniczych na terenie miasta Jaworzyna Śl. ( pożar w budynku szkoły podstawowej nr 1. Budynek był w tym czasie w remoncie. OSP opanowała pożar samodzielnie, przed przybyciem wezwanej do pomocy straży pożarnej.; pożar budynku mieszkalnego itp.).
W swym zakresie jednostka prowadziła również działania ratownicze w czasie powodzi. Za te działania strażacy otrzymali podziękowania z kilku zakładów pracy ze Świebodzic i Stanowic.
Za udział w działaniach ratowniczych, w groźnym pożarze w Czechowicach Dziedzicach jednostka została wyróżniona przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych, za sprawną i wzorową działalność i należyte wywiązywanie się z nałożonych obowiązków.
Należy podkreślić, że duży wpływ na wyposażenie jednostki w sprzęt pożarniczy jak i uzbrojenia osobistego i ratowniczego w tym okresie ma kierownictwo zakładu Pracy. Również Komenda Rejonowa Straży Pożarnej sukcesywnie uzupełnia wyposażenie samochodu pożarniczego, tak, aby wyposażenie było zgodne z normami wyposażenia przewidzianymi dla tego typu jednostki. Wyposażenie w szczególny rodzaj sprzętu zawdzięcza jednostka Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej, która pozytywnie zaopiniowała przydział motopompy pożarniczej na wyposażenie samochodu pożarniczego oraz drugiej motopompy na wyposażenie samochodu pożarniczego, będącego w dyspozycji Punktu Stanowiska Dowodzenia Straży Pożarnej w Świdnicy.
Jednostka OSP w Jaworzynie Śl. w zakresie działań operacyjno – bojowych ma dobrą opinię, posiada dobre i sprawne wyposażenie bojowe.
W latach 1975- 80 komendantem OSP był dh Jan Olszański- pracownik zakładu zajmujący się sprawami ochrony przeciwpożarowej, a po nim dh Jan Koryciarz. Ogniomistrz Jan Olszański pierwszy podjął próbę udokumentowania historii organizacji jaworzyńskich strażaków.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej, podobnie jak historia naszych dziejów – różnymi zgłoskami i wydarzeniami była pisana. Nasi strażacy brali udział w ważnych wydarzeniach ( pożar w Czechowicach – Dziedziciach, powodzie- w tym działania ratownicze podczas powodzi w Wałbrzychu i innych).
W 1985r. otrzymaliśmy samochód Star 244 ” z wodą”. Samochód zakupiony ze środków Zakładów Porcelany Stołowej „Karolina” został przekazany początkowo do Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, stamtąd przekazany do Gminy Jaworzyna Śl., po czym zadysponowany do OSP Jaworzyna Śl. Zaczął się jakby nowy okres w dziejach naszej jednostki. Niestety, w niepokojąco szybkim tempie jednostka zaczęła się „starzeć”. Taki stan trwał do początku lat 90-tych, kiedy to szeregi naszych członków zaczęli „zasilać” młodzi adepci – synowie tych, którzy wiele lat służyli już jaworzyńskiej społeczności. W tym czasie władze jednostki podejmowały próbę znalezienia terenu pod budowę strażnicy. Bezskutecznie. Wszystkie jednostki w gminie, oprócz OSP Jaworzyna Śl., posiadały już swoje strażnice ( lub choćby niezależne garaże).

W 1989r. weszła w życie nowa ustawa – prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104) nakładająca obowiązek rejestracji stowarzyszeń w sądach rejestrowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl. została zarejestrowana w 1991r. w Sądzie Wojewódzkim w Wałbrzychu z/s w Świdnicy I Wydział Cywilny pod Nr rej. st. 92/91, późniejsza zmiana – Sąd Okręgowy w Świdnicy I Wydział Cywilny – Nr rej. st. 24/2000. Adres do korespondencji: 58-140 Jaworzyna Śl,. ul. Wolności 9 Adres siedziby: 58-140 Jaworzyna Śl. , ul. Wolności 4 Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” sp. z o.o. Posiadamy REGON: 891082835 i NIP: 884- 23- 41- 390

W 1994r. ukazało się rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Bardzo chcieliśmy być w systemie.

W 1996r. z inicjatywy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy bryg. Zbigniewa Szczygła w dniu 20 marca 1996r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy:
– Urzędem Miasta w Jaworzynie Śl. reprezentowanym przez Burmistrza Artura Nazimka, a
– Komendą Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy reprezentowaną przez Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy – brygadiera Zbigniewa Szczygła
w sprawie włączenia jednostki OSP w Jaworzynie Śl. do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Ustalono wówczas:
1. liczbę , rodzaj sił i środków jednostki przewidzianej do włączenia do systemu ( OSP Jaworzyna Śl. wraz umundurowaniem i osobistym wyposażeniem, sekcja GBM 2,5/8 wraz z wyposażeniem)
2. zasady utrzymania przewidzianych sił i środków w stanie zdolności do podjęcia działań w ramach systemu ( w oparciu o obowiązujące przepisy prawne)
3. warunki sprawnego alarmowania ( ustalono, że jednostka powinna posiadać sprawną, całodobową łączność telefoniczną, co – biorąc pod uwagę, iż jednostka nie posiada własnej remizy- jest niemożliwe lub sprawny system selektywnego alarmowania, spełniającą warunek szybkiego alarmowania przez Rejonowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy)
4. warunki zapewnienia wymaganego poziomu wyszkolenia ( ustalono, że szkolenie członków OSP włączonej do KSRG prowadzi nieodpłatnie PSP. W ramach ćwiczeń doskonalących jednostka będzie dysponowana na ćwiczenia zgrywające organizowane dla sił odwodowych. Jednostka będzie podlegała inspekcjom gotowości bojowej mających na celu sprawdzenie stanu pr4zygowtowania jednostek do wykonywania zadań bojowych).
Porozumienie podpisali również: z ramienia OSP Jaworzyna Śl. – Wojciech Jagieła – prezes, Jan Jagieła -naczelnik oraz z ramienia Zarządu M-G ZOSP RP -Ryszard Kanteluk – komendant.
04 kwietnia 1997r. Decyzją nr 45/35/KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – nadbrygadiera Ryszarda Korzeniowskiego – jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynie Śl. została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W grudniu 1999r.

nkita

 

 

prezesem jednostki została Natalia Kita. W skład Zarządu weszły jeszcze 2 kobiety – Mariola Krejwis -Piasecka – skarbnik i Dorota Galant – sekretarz. Nowy zarząd postawił sobie ambitne cele do realizacji.
Już w pierwszych dniach stycznia wzięliśmy udział w VIII FWOŚP. Nasi druhowie od siebie wrzucili kilka monet do puszek, natomiast ich darem na rzecz ORKIESTRY był grupowy wyjazd do Stacji Krwiodastwa w Świdnicy i honorowe oddanie krwi na rzecz potrzebujących. Cóż, mali ludzie , wielkie serca.
13 lutego 2000r. zorganizowano pierwszą od wielu lat strażacką zabawę karnawałową ( walentynkową). Rozpisano zapytania o cenę na wykonanie sztandaru dla jednostki. 27 maja 200r. w sali SOK odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Halina Dydycz – Burmistrz Miasta, Janusz Stokłosa – Ksiądz Kanonik, Bożena Mechla – Prezes ZPS „Karolina” sp.z o.o., Aleksander Cieślik – Komendant Policji w Jaworzynie Śl., Teresa Gawron – Dyrektor SP, Krzysztof Sołtys – Dyrektor Gimnazjum nr 1. Wszyscy obecni deklarowali chęć współpracy z naszą jednostką.

Dyrektor Gimnazjum – K.Sołtys wystąpił z inicjatywą ufundowania sztandaru naszej jednostce jeszcze w tym roku. Zaproponował utworzenie Społecznego Komitetu ds.Fundacji Sztandaru.12 czerwca podczas roboczego spotkania ustalono, projekt sztandaru i jego wykonawcę, oraz ustalono termin uroczystości wręczenia sztandaru na dzień 16 czerwca 2000r. 16 września 2000r. na placu szkolnym przed Gimnazjum Nr 1 w Jaworzynie Śl. miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru.

 

wladze
Obchodzony Dzień Dziecka był jednocześnie dniem ogłoszenia wyników i wręczenia nagród dzieciom w ramach zorganizowanego przez nas konkursu plastycznego dla dzieci w ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej, po wcześniejszych, trwających od 8 – 12 maja ub. roku spotkaniach strażaków z młodzieżą szkolną, pogadankami i pokazem sprzętu strażackiego. To był nasz skromny wkład w profilaktykę przeciwpożarową.
Zarząd jednostki podjął starania o przydział terenu w mieście pod budowę naszej remizy. I udało się. Po wielu latach „chodzenia”, proszenia, tłumaczeń – wreszcie mamy teren pod budowę. Teren po bazie ZGKiM przy ul. Wolności. Rozpoczęły się intensywne przygotowania do opracowania założeń koncepcyjnych dotyczących budowy remizy.
27 października 2000r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy poinformowała nas, że rozkazem nr 23/2000 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej OSP Jaworzyna Śl. weszła w skład odwodu DKW PSP ( razem z OSP Nowice). Jako dowódcę plutonu wyznaczono dowódcę zastępu OSP Jaworzyna Śl.

Rozpoczęliśmy rok 2001 jak zwykle od IX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedyne licytowane serduszko WOŚP trafiło właśnie do OSP Jaworzyna Śl. To jest ie nasz wkład w tę imprezę i wielki, szlachetny cel jakiemu służyła. Rokrocznie do puszek wolontariuszy wrzucaliśmy „symbolicznie” banknot, po czym ochotnicy w ramach WOŚP oddawali krew jako „dar serca” dla ratowania życia potrzebującym. W bieżącym roku postanowiliśmy zdobyć srebrne serduszko WOŚP.
Zespół odpowiedzialny za prowadzenie spraw dotyczących projektu technicznego strażnicy przeprowadził przetarg na wykonanie projektu. Zaproszenia do udziału w przetargu – zapytanie o cenę – wysłano do 9 firm projektowych. W przetargu wzięły udział jedynie 3 pracownie projektowe. Zaoferowane ceny na wykonanie projektu wyniosły od 48 tysięcy do 28,6 tys. zł. Wybrano :Autorskie Biuro Projektów „ARCHIKON” w Świdnicy, ul. Parkowa 27/8, które zaoferowało cenę brutto – 28 609 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl. liczy sobie 46 członków. W tej liczbie mieści się 29 mężczyzn czynnych ogółem ( 13 w wieku do 25 lat; 15 w wieku 25-50 lat i 1 powyżej 50 lat) oraz 5 kobiet; 1 członek wspierający, 10 honorowych i 1 MDP. Ważnym jest, że w minionym roku mogliśmy przyjąć do swojego grona 5 nowych członków. Dzięki temu jest szansa , że straż nasza będzie się rozwijać.
W lutym br. powołaliśmy jako pierwsi jednostkę operacyjno – techniczną
30 czerwca 2001r. zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie w sądzie rejestrowym ( KRS). Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000023155 Stowarzyszenie pn. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śląskiej.
W pierwszych dniach sierpnia staraniem władz jednostki i decyzją Zarządu Miasta otrzymaliśmy pomieszczenie przy ul. Wolności 23A na biuro dla naszej jednostki. Jest to pierwsza siedziba OSP poza zakładem, w którym znajduje się garaż .Przydział lokalu przy ul. Wolności 23 A na tymczasową siedzibę naszej organizacji ( jest to dla nas bardzo cenna zdobycz, chociaż ciągle jeszcze nie dokończona). Udało nam się z własnych środków doprowadzić do tego lokalu energię elektryczną ( koszt ca 650 zł), uzyskać materiały ze środków gminnych i przeprowadzić remont samego biura jak i zaplecza higieniczno -sanitarnego. Udało nam się wyposażyć nasze biuro w szafę i stoły. Nie mamy jeszcze siedzisk. Choć mamy już zgodę Zarządu ZPS „Karolina” na przekazanie ławek z zakładu.
Co jeszcze udało nam się zrobić w roku 2001?:
1. zorganizowaliśmy zabawę karnawałową
2. przygotowaliśmy do remontu ściany garażu na terenie działki, którą otrzymaliśmy pod budowę strażnicy
3. wzięliśmy udział w Dniach Jaworzyny
4. spotkaliśmy się z młodzieżą szkolną w ramach profilaktyki przeciwpożarowej w ramach organizowanych przez szkołę obchodów Dnia dziecka.
5. czyniliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na realizację projektu technicznego strażnicy
6. czyniliśmy starania o przeprowadzenie szkoleń podstawowych bhp dla strażaków ratowników jak też badań lekarskich strażaków
7. udało nam się sfinalizować sprawę zakupu agregatu wysokociśnieniowego oraz kupić kilka mundurów i ubrań bojowych
Było nas widać na terenie gminy. Pomagaliśmy w przygotowaniu dożynek gminnych a także w zabezpieczeniu imprez okolicznościowych ( dożynki, wcześniej Dni Jaworzyny), tradycyjnie pełniliśmy wartę przy Bożym Grobie, pomagaliśmy przy pracach pomocniczych na rzecz naszej parafii, wzięliśmy także udział w nadaniu imienia i sztandaru naszemu jaworzyńskiemu Gimnazjum. Do tego dochodzi nasza podstawowa działalność- tj. udział w działaniach ratowniczych. W bieżącym roku wzięliśmy udział w 44 działaniach ratowniczych ( pożary, wypadki drogowe, utonięcia, działania podczas ulewnych deszczy itp.). Z uwagi na zapowiedź wyjazdu naszej jednostki do działań na terenie Polski południowej – byliśmy w pogotowiu do tego wyjazdu.
Podpisaliśmy z władzami miasta porozumienie o pomocy na wypadek zaistnienia przypadków pryszczycy czy BSE. ( choroby „szalonych krów”).
Wygraliśmy gminne zawody pożarnicze i zajęliśmy III miejsce w zawodach powiatowych.
Braliśmy udział w posiedzeniach Zarządu Miasta w sprawach dotyczących projektowanej strażnicy oraz w sprawach finansowania ochotniczych straży pożarnych oraz w sesji Rady Miejskiej dotyczących budżetu i spraw bezpieczeństwa w gminie.
Podczas zjazdu gminnego ZOSP RP w skład zarządu miejsko- gminnego weszło 5 naszych przedstawicieli. Po ostatnich zmianach jakie musiały odbyć się we władzach zarządu miejsko – gminnego jego wiceprezesem została Natalia Kita – prezes OSP.
Nasi delegaci wzięli udział w zjeździe powiatowym i organizowanych przy tej okazji uroczystościach obchodów 80-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Przedstawiciel naszej jednostki jest członkiem Komisji Rewizyjnej władz powiatowych.
Tematem wiodącym 2001 roku była spawa projektowania strażnicy dla osp. Ogłoszenie przetargu i wybór oferenta, założenia do projektowania i wybór wariantu rozwiązań w projektowanej strażnicy sprawiły, że wielokrotnie ocieraliśmy się o niemożność realizacji tego zadania. Konieczność wprowadzenia pewnych rozwiązań do projektu z jednej strony oraz ograniczone możliwości lokalizacyjne z drugiej strony, stanowiły nie lada bariery, których pokonanie stało się możliwe dzięki pomocy, zrozumieniu spraw i życzliwości ludzi mających wpływ na podejmowane decyzje. Trudności jakie pojawiły się z posadowieniem budynku na działce, którą nam przekazano również udało się pokonać m.in. dzięki pozytywnej opinii zarządu miasta w sprawie lokalizacji obiektu na granicy działki. Nie bez znaczenia jest też wysiłek samego projektanta, który już wstępnie dokonał uzgodnień co do spełnienia wymagań w zakresie przepisów p.poż.
Drugą niezwykle istotną sprawą jest uzyskanie środków na zakup kpl. opon do samochodu bojowego. Bardzo to ważny temat z uwagi na bezpieczeństwo samych strażaków wyjeżdżających do działań ratowniczych w bardzo różnych porach doby i różnych warunkach pogodowych.
Temat trudny, choć konieczny, to sprawa badań okresowych strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Pod koniec roku 2001 wiemy już, że badania będzie finansować gmina. Wiadomo też jakie są procedury ich przeprowadzenia.
Sprawą wiążącą się również z bezpieczeństwem naszych strażaków, a którą udało się zrealizować w ostatnich dniach minionego roku to zakup 1 aparatu powietrznego dla naszej jednostki.
Jakimi tematami powinniśmy się zająć w następnym roku?
1. Na pewno tematem w dalszym ciągu wiodącym jest nasza strażnica. Dokończenie projektowania i fizyczne rozpoczęcie realizacji zadania. Brak środków finansowych w prowizorium budżetowym na rozpoczęcie fizyczne zadania trochę nas niepokoi. Musimy mieć środki na wykonanie fundamentów. Występować będziemy o dotacje. Wiemy jak to robić i gdzie zwrócić się z wnioskiem o tę pomoc, ale rozpocząć musimy sami. Nikt nam tutaj nie pomoże.
2. Z samą strażnicą wiąże się sprawa uzyskania pozwolenia na budowę. Też, niezwłocznie po zakończeniu fazy projektowania będziemy prosić o pomoc znanych nam dobrze ludzi z powiatu, aby to pozwolenie uzyskać bez zbędnej zwłoki.
3. Ponadto, wystąpimy z wnioskiem do KP PSP, której obowiązkiem jest szkolenie strażaków – o przeszkolenie naszych strażaków operacyjnych. Chodzi o szkolenie szeregowców obejmującego programem 80 godzin ( 30 godzin teoretycznego szkolenia i 50 godzin szkolenia praktycznego).
4. Koniecznie musimy zadbać o dalsze bezpieczeństwo naszych strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i znaleźć środki na zakup sprzętu niezbędnego do ochrony górnych dróg oddechowych, zakup części twarzowych masek do aparatów powietrznych oraz specjalistycznych butów chroniących przed porażeniem prądem elektrycznym.
5. Na pewno weźmiemy udział w jednorazowej pomocy dla rodzin zmarłych tragicznie strażaków, po powodzi w 2001r. Sprawę przeprowadzenia od strony technicznej tej pomocy pozostawiamy w gestii zarządu jednostki. 6. Powrócimy do tematu pozyskania samochodu LUBLIN lub innego dla potrzeb naszej jednostki ( z przeznaczeniem na samochód ratownictwa techniczno- medycznego)
7. Chcielibyśmy móc prowadzić działalność prewencyjną wśród naszych dzieci szkolnych. Wiemy, że to się opłaca, zresztą spotkania z tymi dziećmi to duża frajda dla nich, dla nas ogromna odpowiedzialność, ale jednocześnie świadomość, że to właśnie stamtąd będą się wywodzić nasze przyszłe pokolenia strażaków i w dużej mierze od naszego dzisiejszego zaangażowania będzie zależało jakich sobie następców wychowamy.
Szczególne podziękowania należą się strażakom za ich duży wkład pracy w działalność na rzecz samej jednostki jak i środowiska.Są to:
1. Tadeusz Murdza – za wysokie oceny uzyskane podczas przeglądów technicznych sprzętu dokonywane przez KP PSP w Świdnicy. To miłe , kiedy słucha się pochwał na temat swojej jednostki
2. Jan Jagieła – „nasz niezastąpiony dziadek”, którego autorytet jest tak duży, że trzyma wszystko w garści, za jego pracę w remizie, za pomoc w uzyskiwaniu potrzebnych materiałów,
3. Sebastian Sularczyk – za prace w przygotowaniu garażu do remontu
4. Bartosz Kita, Adek Barnak, Grzegorz Giedrojć, Sebastian Sularczyk – za remont pomieszczenia na nasze biuro
5. Krzysiek Halik – za położenie płytek w pomieszczeniu sanitarnym
6. Wojtek Jagieła, G.Giedrojć – za naprawę instalacji elektrycznej
7. Mariola Piasecka, Dorota Galant, Ala Kasperek – za przygotowanie zabawy karnawałowej
8. Drużynie – Marcin Galant, Tadek Murdza, Adek Barnak, Marek Mojsiejuk, Bartosz Kita, Sławek Śpiewakowski – za pokazy sprzętu i spotkania z młodzieżą szkolną.

 

m_pokaz

2002 rok. Najważniejszym tematem bieżącego roku będzie podjęcie działań i skupienie całej energii na pozyskaniu środków finansowych w celu wybudowania remizy.
W bieżacym roku przypada 55 -lecie istnienia naszej jednostki. W lutym br. zarząd OSP wystąpił z wnioskami o dotacje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz do Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Niestety, wymagany jest wkład własny na placu budowy. Jednostka OSP nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga dochodów, stąd realizacja zadania z własnych środków nie jest możliwa. 8 sierpnia br. mija wyznaczony przez Radę Miejską 2-letni okres na rozpoczęcie realizacji zadania ( teren pod budowę został przyznany z zastrzeżeniem, że w ciągu 2 lat należy rozpocząć budowę). I bez pomocy tej samej Rady Miejskiej – polegającej na przyznaniu właśnie na ten cel środków w budżecie gminy – sami nie jesteśmy w stanie temu zadaniu sprostać. W budżecie gminy na rok 2002 nie znalazły się środki na rozpoczęcie tego zadania.
W marcu 2002r. zarząd OSP podjął współpracę z Komisariatem Policji, w szczególności z Komendantem Aleksandrem Cieślikiem i Aspirantem Robertem Zwardoniem na rzecz wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa najmłodszych. Wdrożono program RAZEM PRZECIWKO ZAGROŻENIOM. Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dzieci szkół podstawowych i Gimnazjum, po czym zorganizowany został konkurs ze znajomości zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagadnień bezpieczeństwa pożarowego, gier sprawnościowych. Walka toczyła się o puchar przechodni, który nieodpłatnie wykonano w ZPS „Karolina” sp. z o.o. Chcemy, aby konkurs ten wszedł na stałe do kalendarza imprez dla młodzieży w naszej gminie. Dzień Dziecka tego roku był ciekawszy niż zazwyczaj.
27 marca 2002r. został podpisany aneks do porozumienia ( z marca 1996r.) w sprawie włączenia OSP w Jaworzynie Śl. do KSRG, na mocy którego zmieniono zapis pkt 1. Do KSRG zostaje włączona OSP Jaworzyna Śl. z pełnym wyposażeniem i obsadą stanowiącą siły i środki jednostki. Porozumienie podpisali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy – st.kpt.mgr inż. Tomasz Szuszwalak i Burmistrz Miasta Halina Dydycz oraz do wiadomości: za Zarząd MG ZOSPRP – Prezes Zarządu – Jan Hucał i Prezes OSP Jaworzyna Śl. – Natalia Kita.
Zarząd jednostki zdecydował o przebudowie samochodu pożarniczego i montażu autopompy. 24 września 2002r. zlecenie na zakup i montaż autopompy ulokowano w firmie ZP-HESP „SPEC – POŻ” we Wrocławiu.
25 września 2002r. prezes OSP Natalia Kita otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy pozwolenie na budowę strażnicy. Był to nie lada sukces. W trakcie postępowania okazało się, że wniesiono protesty.
W II połowie listopada br. członkowie naszej jednostki przeszli szkolenie pożarnicze ( kurs szeregowców OSP). Szkolenie zorganizowane zostało przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
W grudniu, podczas zebrania sprawozdawczego jednostki prezes Natalia Kita złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Przyjęła propozycję pracy w Urzędzie Miasta. Zadeklarowała jednak pomoc w działaniach na rzecz jednostki. Nowym prezesem Zarządu OSP został Adrian Barnak.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.